De N264 was een van de onderwerpen die op de agenda stond. (foto: eigen foto)
De N264 was een van de onderwerpen die op de agenda stond. (foto: eigen foto)

Motie ingediend over N264, ook gesprek over Kuilen

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag van de gemeente Mill en Sint Hubert werd er gesproken over de Visie De Kuilen, het motorcrossterrein en de ontwikkelingen van de N264, de doorgaande weg bij Sint Hubert.

De gemeenteraad heeft het college middels een motie 'vreemd aan de orde van de dag' verzocht om de standpunten van de gemeenteraad met betrekking tot de N-264 kenbaar te maken bij de Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie en hem te verzoeken om deze op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Er zijn door de Vier Kernen Partij (VKP) herhaaldelijk vragen gesteld aan de projectleider van de provincie en het college over het proces en de inhoud van de Quick scan regionale verkenning, maar feitelijk is de gemeenteraad buiten dit proces te houden. Omdat de communicatie met de provincie niet altijd goed verloopt en er nieuwe feiten bekend zijn geworden, vond de gemeenteraad dat er actie richting de provincie moest worden ondernomen. Zie www.vierkernenpartij.nl voor de inhoud van de aangenomen motie.

De visie op De Kuilen schept voorwaarden voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in de gemeente. In de totstandkoming van de visie is gesproken met belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden. Dat past binnen de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de omgevingswet: het betrekken van de omgeving bij het proces. De VKP is daarnaast van mening dat bij evenementen en ontwikkelingen de natuurlijke inpassing en kleinschaligheid het uitgangspunt dienen te zijn. De VKP ziet daarnaast kansen om de entrees tot de Kuilen aantrekkelijker te maken, een tweede ontsluitingsweg voor calamiteiten op een natuurlijke manier in te richten en ziet ook mogelijkheden voor de herontwikkeling van bedrijven in de nabije omgeving van het gebied.

Tot slot werd er overlegd over het motorcrosscircuit. Het erfpachtovereenkomst eindigt half april. In het bestemmingsplan is vastgesteld dat de motorcross is opgenomen onder het overgangsrecht. De provincie heeft dit geaccepteerd. De VKP heeft het college verzocht om, indien nodig, met de provincie in gesprek te gaan met de motorclub over het verplaatsen van de activiteiten.

Meer berichten